Temel Politikalar ve Öncelikler

İç Denetim Birimi olarak;
• İç Denetim faaliyetlerini iç denetim standartlarına ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek,
• Birimlerin iş süreçleri, yönetim ve kontrol süreçleri gözden geçirmek,
• Denetimde risk odaklı yaklaşımı benimsemek,
• Denetimlerde, denetlenen birimlerin iç kontrol süreçlerindeki zayıflıkların veya geliştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla birim yöneticileriyle birlikte ortak aksiyon planları hazırlamak,
• İç denetim faaliyetleri sonucunda birim ile mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan önerilerin planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izlemek,

• Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini birlikte yürütmek,

• Bütün birimleri denetim kapsamına alarak hem iç denetimi anlatmak hem de iş ve işlemleri yerinde gözlemlemek.
• Ortak politikaların belirlenmesi, karşılıklı roller ve beklentilerin açıklığa kavuşturulması ve olası problemlerin çözümü amacıyla Kurul ve iç denetim birimleri ile kamu idareleri ve diğer denetim birimleri arasında yakın işbirliği sağlamak temel politikamız ve önceliğimizdir.